Voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Sobolt - Sobolt B.V. en Wederpartij - opdrachtgever (al dan niet inclusief haar medewerkers) c.q. degene met wie Sobolt een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie Sobolt in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.

1. Services

De werkbeschrijving, gerelateerd aan de services en/of producten die onderdeel zijn van de overeenkomst tussen beide partijen, zal worden beschreven in een overeenkomst, opdrachtbevestiging, service level overeenkomst en/of een separaat addendum. Deze werkbeschrijving kan niet inhoudelijk worden gewijzigd zonder goedkeuring van beide partijen. Om de services te kunnen leveren binnen de afgesproken tijdspanne en het overeengekomen budget dient Sobolt te kunnen vertrouwen op de tijdige medewerking van de wederpartij. Gedurende het leveren van de services is het mogelijk dat de prioriteiten veranderen of dat onverwachte zaken zich voordoen, waardoor wijzigingen in de services en producten noodzakelijk kunnen zijn.

2. Vergoeding

De wederpartij zal Sobolt vergoeden op een vaste en/of variabele basis gerelateerd aan de services zoals beschreven in de werkbeschrijving. Het betalingsschema is onderdeel van de overeenkomst tussen beide partijen. In het geval van onvoorziene werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het succesvol leveren van de services en/of producten, kan Sobolt in redelijkheid extra kosten in rekening brengen bij de wederpartij tegen een uurtarief van € 125,-. De prijzen die worden vermeld op aanbiedingen, overeenkomsten en facturen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij expliciet anders vermeld. Alle facturen dienen binnen 30 dagen vanaf factuurdatum te zijn voldaan tenzij expliciet anders overeengekomen.

3. Indexering

De vergoedingen zoals deze contractueel zijn beschreven, zijn gebaseerd op het prijsniveau op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst. Indien niet expliciet vermeld in de overeenkomst, is Sobolt gerechtigd de vergoedingen op jaarlijkse basis aan te passen aan het dan geldige prijsniveau als deze aanpassing het gevolg is van een verandering in het dan geldige prijsniveau en/of indexering. Alle prijzen zijn in euro’s genoteerd tenzij expliciet anders is overeengekomen.

4. Privacy

Opdrachtnemer respecteert de privacy van haar wederpartijen en gebruikers. Sobolt spant zich in redelijkheid in om de privacy van haar wederpartijen te beschermen en volgt hierbij de Nederlandse en Europese wetgeving en richtlijnen. In geval van inbreuk op de privacy van de wederpartij kan Sobolt niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Geheimhouding

Partijen komen overeen dat alle vertrouwelijke informatie, geleverd door elke partij in relatie tot de te leveren services en producten, vertrouwelijk blijft. Tijdens het leveren van de services en producten zal opdrachtnemer gebruik maken van vertrouwelijke informatie en van publiekelijk verkrijgbare informatie. Deze informatie is niet onafhankelijk geverifieerd, Sobolt is derhalve niet verantwoordelijk voor de accuraatheid en/of volledigheid van de vertrouwelijke informatie en/of de publiekelijk verkrijgbare informatie.

6. Intellectueel eigendom

Sobolt is de rechtmatige eigenaar van alle data en leveringen die zijn ontwikkeld gedurende het project zoals beschreven in het contract. Alle software, applicaties, code en alle andere tastbare en ontastbare eigendommen, die gebruikt worden en/of ontwikkeld worden gedurende het project, blijven het eigendom van opdrachtnemer. De wederpartij is niet gerechtigd het intellectueel eigendom te gebruiken voor de ontwikkeling van services en/of producten en/of materialen buiten de strekking van het project, zoals deze staan omschreven in de werkbeschrijving, zonder voorafgaande geschreven toestemming. Sobolt is gerechtigd alle data die ontwikkeld is, voorafgaand en gedurende het project zoals beschreven in de werkomschrijving, te gebruiken buiten de strekking van het project.

7. Openbaarmaking van materialen

Het door Sobolt aan de wederpartij geleverde werk is vertrouwelijk en is in aanleg uitsluitend bestemd voor intern gebruik tenzij de aard van de dienst juist van dien aard is dat verspreiding juist expliciet het doel van de dienst is of wanneer expliciet anders is overeengekomen. De wederpartij zal materialen en/of Sobolt’s naam niet openbaar maken zonder voorafgaande toestemming. Sobolt zal de leveringen aan de wederpartij (dit heeft enkel betrekking op de uiteindelijke leveringen en niet op de materialen en/of intellectueel eigendom dat wordt gebruikt voor het totstandkomen van de leveringen) en /of de naam van de wederpartij niet openbaar maken zonder de toestemming van de wederpartij, met uitzondering van het gebruik van de naam van de wederpartij in persberichten en/of andere openbare aankondigingen.

8. Schadeloosstelling

De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor haar beslissingen, acties, gebruik van leveringen en toepassing van de toepasselijke wet- en regelgeving. Sobolt stelt de wederpartij schadeloos van en voor alle verliezen, verantwoordelijkheid, schade, kosten en uitgaven voor zover deze het directe en wettelijk toegewezen onomstotelijke gevolg zijn van Sobolt's grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag bij de uitvoering van de diensten en levering van services en producten. De wederpartij gaat ermee akkoord opdrachtnemer schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen eventuele verliezen (inclusief de kosten van geïnvesteerde tijd) met betrekking tot services en producten (inclusief eventuele verliezen van de wederpartij, zijn agenten of vertegenwoordigers of derden en eventuele verliezen geleden door opdrachtnemer bij deelname aan een juridische, regelgevende of administratieve procedure met betrekking tot de diensten en producten), behalve voor zover die verliezen worden bepaald door een definitieve, niet-betwistbare gerechtelijke uitspraak als gevolg van Sobolt's grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag in de uitvoering van de diensten.

9. Termijn en beëindiging

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop de initiële overeenkomst tussen beide partijen wordt ondertekend en zal voortduren tot de einddatum van de overeenkomst of tot een nieuw overeengekomen datum als het gevolg van een contractuele verlenging. In geval van beëindiging zal de opdrachtgever aan Sobolt de tot en met de beëindigingsdatum uitgevoerde werkzaamheden betalen.

10. Diversen

Deze algemene voorwaarden gelden als een addendum bij alle geschreven overeenkomsten tussen Sobolt en de wederpartij, indien niet anders schriftelijk bepaald. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.