Privacyverklaring Sobolt

 

 

 

 

Privacyverklaring Sobolt B.V.

 

Sobolt B.V. met KVK nummer 67363571, hierna te noemen Sobolt, gevestigd aan Korte Hoogstraat 31 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sobolt verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons zijn verstrekt en/of om een taak van algemeen belang uit te voeren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Adres

- Voor- en achternaam en e-mailadres

- Overige gegevens die aan ons worden verstrekt zoals telefoonnummers en bankrekeningnummers

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens 

Sobolt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om diensten af te leveren t.b.v. duurzaamheid, veiligheid of kwaliteit.

- Voor contact m.b.t. onze dienstverlening.

- Ter afhandeling van betalingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sobolt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Er wordt wel gebruikgemaakt van computeralgoritmes om grootschalige data-analyses te versnellen en verbeteren. De ingewonnen data is niet direct herleidbaar tot personen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sobolt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

- Adresgegevens worden binnen twee jaar na oplevering vernietigd. Ingewonnen beelden zijn daarna niet meer te herleiden tot een locatie of adres. Deze geanonimiseerde data wordt bewaard om de algoritmes te verbeteren.

- Voor- en achternaam en e-mailadres die via het online formulier aan ons zijn verstrekt worden maximaal vijf jaar bewaard in het klantensysteem om optimale dienstverlening te kunnen bieden. 

- Overige gegevens van klanten worden vijf jaar na het laatste contact automatisch verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sobolt verstrekt uitsluitend data aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sobolt gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen kan via de browser worden verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Sobolt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sobolt neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sobolt treft de volgende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls. Dit geldt in het bijzonder voor de virtuele machines waar een groot deel van onze data-analyses plaatsvinden.

- TLS (voorheen SSL): wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat gebruikers uit onze naam e-mails ontvangen die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. 

 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.

Contactgegevens:

Korte Hoogstraat 31

3011GK Rotterdam

info@sobolt.com