Privacy

Privacy Statement

Laatst geupdate 16 maart 2023,

Introductie

Dit is de privacyverklaring van de Sobolt website. Hier vind je informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doeleinden en grondslagen van deze verwerking en een aantal andere onderwerpen. Sobolt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Personal data is processed

Sobolt verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons zijn verstrekt en/of om een taak van algemeen belang uit te voeren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord
 • Overige gegevens die aan ons worden verstrekt, zoals bankrekeningnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Sobolt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om diensten af te leveren t.b.v. duurzaamheid, veiligheid of kwaliteit
 • Voor contact m.b.t. onze dienstverlening
 • Ter afhandeling van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Sobolt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Er wordt wel gebruikgemaakt van computeralgoritmes om grootschalige data-analyses te versnellen en verbeteren. De ingewonnen data is niet direct herleidbaar tot personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sobolt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Adresgegevens worden binnen 5 jaar na oplevering vernietigd. Ingewonnen beelden zijn daarna niet meer te herleiden tot een locatie of adres. Deze geanonimiseerde data wordt bewaard om de algoritmes te verbeteren.
 • Voor- en achternaam en e-mailadres die via het online formulier aan ons zijn verstrekt, worden maximaal 5 jaar bewaard in het klantensysteem om optimale dienstverlening te kunnen bieden.
 • Overige gegevens van klanten worden 7 jaar na het laatste contact verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sobolt verstrekt uitsluitend data aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een overeenkomst met organisaties die gegevens verwerken in onze opdracht. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid. Sobolt blijft verantwoordelijk voor de verwerking en kan persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Er worden gegevens gedeeld met Hubspot en Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sobolt gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. De website van Sobolt maakt onder andere gebruik van cookies van Google Analytics om gebruikersgedrag, algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit draagt bij aan het verbeteren van onze website. Door deze website te gebruiken, stem je in met de verwerking van gegevens door Google. Sobolt heeft geen invloed op de plaatsing en het gebruik van cookies door deze derde partijen. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen via de browser worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Sobolt. Onder bepaalde omstandigheden kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of deze stopzetten. In dat geval zullen wij deze verwerking moeten staken. Deze rechten kun je uitoefenen door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Je kunt hiervoor de contactgegevens onderaan de pagina gebruiken. Nat ontvangst, reageren we zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sobolt neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sobolt treft zo veel als redelijkerwijs mogelijk de volgende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls. Dit geldt in het bijzonder voor de virtuele machines waar een groot deel van onze data-analyses plaatsvinden.
 • TLS (voorheen SSL): wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat gebruikers uit onze naam e-mails ontvangen die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening.

Klachtenprocedure

Sobolt streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Indien je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), neem dan contact met ons op. Bekijk hier onze klachtenprocedure. Mochten we er samen niet uitkomen dan is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele versie is op de website gepubliceerd.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem contact op met ons via info@sobolt.com.

Korte Hoogstraat 31
3011 GK Rotterdam
The Netherlands